Panorama

Prawosławny monaster w Supraślu

Dzieje Supraśla nieodłącznie wiążą się z losami supraskiego monasteru. Mnisi pojawili się tutaj na przełomie XV i XVI wieku – miejsce miał im wskazać puszczony z biegiem rzeki krzyż. Niedługo potem powstała potężna, obronna Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy – główna część Supraskiej Ławry. W tamtych czasach Supraśl był jednym z najważniejszych ośrodków monastycyzmu i myśli religijnej Kościoła prawosławnego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego.